Posted By:-
Zubari


89 Days ago

Irfan shah sahib k link 1368 ko meri nazar

open k liay fit daikh rahi hay.Shah sahib

aap bhi daikhain.

 

Sal ki pehly draw KARACHI kisi bhi bond

main khailay to same date ki draw 15 din

pehlay k akra/home say open lay rahi hay

year     karachi     15 din     open      same

                               pehlay                   date

2000    443629      763297    1267     636948

2010    489084      428853     2479    484022

2014    457470      774407     27        249376

2016    997321      714160     1267    122017

                              NOW

2017    035150     635576      1368    WAIT??

 

Shah sahib ab tak to yehi hota aa raha hay

Aagay kia ho ga ALLAH KAREEM behter 

                         janta hay.

 

Posted By:-
Zubari


89 Days ago

43 ka broker akra kisi bhi bond ki same

date per 15 din pehlay k close centre ka

 ferq aik fig ziada say close.

year     3rd akra     15 din      close    3month

                 43            pehlay                   later

 

2000      210343      548378    45      952701

2003      016343      552176    34      932499

2005      757243      856566    12      227112

2014      247243      423616    12      517642

                            NOW

2017      247043      635576    23      WAIT??

 

Close figures for LAHORE 40000  23      

          

                               

       

                                           
Posted By:-
Zubari


90 Days ago

40000 main akray ki jama 6 to 5th fig

say 3 kum link 40000 next draw

40000                            next

jama 6          link            40000

 

692795        9876        705328

606670        7654        879479

879479        7654        607963

607963        6543        143421

155006        0987        495417

422601        0987        900774

695977        7654        860502

247243        4321        517642

517642        4321        946051

510271        7654        060692

060692         9876        190031

                        NOW


247043         4321        WAIT???

yayahan bhi khani 1234 ki hay.

 

kia link 234 say hi ho ga? GOD knows

                         Better.