Posted By:-
Zaid Salman


One Day ago

   ((((((( SINGLE TANDALA ))))))))

YEH ROOT MERE SAB DOSTO KE NAAM

 

ROOT NO.1


16115 X 18115908 = XXXX(378)XXXXX (1ST PASS)

37856 X 18115908 = XXXX(958)XXXXX (1ST PASS)

95889 X 18115908 = XXXX(116)XXXXX (WAIT)

1ST TANDALA = 116

 

ROOT NO.2

 

161158 X 16520302 = XXXX(378)XXXX (1ST PASS)

378562 X 16520302 = XXXX(958)XXXX (1ST PASS)

958892 X 16520302 = XXXX(118)XXXX (WAIT)

1ST TANDAA = 118

 

ROOT NO.1 = 1ST TANDALA = 116

ROOT NO.2 = 1ST TANDALA = 118

1ST AKRA MATCH = 11 

PASS YAH FAIL


ROOT CHURU SE HOSHIYAR RAHU GAME KE GURANTE DENE WALA MERE NAZAR MAIN CHEATER HUTA HAI GAMER NAHI HU SAKTA WOH

 

 

DOSTO UMEED HAI APP SAB KU YEH ROOT PASAND AAHEGE

DOSTO DUA MAIN YAAD RAKHENA APP KA DOST

SALMAN MEMON
Posted By:-
Zaid Salman


7 Days ago

((((((( 2ND PATTI TANDALA ROOT ))))))))

 

YEH ROOT SAB DOSTO KE NAAM 

2ND PATTI P.B 15000 TO 2ND PATTI P.B 15000

 

 

ROOT NO.1

7910 X 63454672 = XXXX(264)XXXX (1ST PASS)

2643 X 63454672 = XXXX(106)XXXX (1ST PASS)

1065 X 63454672 = XXXX(922)5)XX (WAIT)

1ST TANDALA = 922 , 225

 

ROOT NO.2

7910 X 79232166 = XXXX(264)XXXXX (1ST PASS)

2643 X 79232166 = XXXX(106)XXXXX (1ST PASS)

1065 X 79232166 = XXXX(225)XXXXX (WAIT)

TANDALA = 225

 

ROOT NO.1 = 1ST TANDALA = 922 , 225

ROOT NO.2 = 1ST TANDALA = 225

MATCH TANDALA = 225

PASS YAH FAIL 

 

DOSTO UMEED HAI APP SAB KU YEH ROOT PASAND AAHEGE

DOSTO 2ND PATTI APNI HE KHANI SUNA RAHE HAI LEKIN 

APP SAB KU PHELE APNE GAME PLAY KARNE HAI YEH SIRF

ANDAZE HAI ROOT PASAND AAHE TU COMMENTS KARNA 

ROOT CHORO SE HOSHIYAR RAHU GAME KE GURANTE DENE WALA MERE NAZAR MAIN CHEATER HUTA HAI GAMER NAHI HU SAKTA WOH

DOSTO DUA MAIN YAAD RAKHENA APP KA DOST 

SALMAN MEMON 
Posted By:-
Zaid Salman


7 Days ago

((((((( 2ND PATTI TANDALA ROOT ))))))))

 

YEH ROOT SAB DOSTO KE NAAM 

2ND PATTI P.B 15000 TO 2ND PATTI P.B 15000

 

 

ROOT NO.1

7910 X 63454672 = XXXX(264)XXXX (1ST PASS)

2643 X 63454672 = XXXX(106)XXXX (1ST PASS)

1065 X 63454672 = XXXX(922)5)XX (WAIT)

1ST TANDALA = 922 , 225

 

ROOT NO.2

7910 X 79232166 = XXXX(264)XXXXX (1ST PASS)

2643 X 79232166 = XXXX(106)XXXXX (1ST PASS)

1065 X 79232166 = XXXX(225)XXXXX (WAIT)

TANDALA = 225

 

ROOT NO.1 = 1ST TANDALA = 922 , 225

ROOT NO.2 = 1ST TANDALA = 225

MATCH TANDALA = 225

PASS YAH FAIL 

 

DOSTO UMEED HAI APP SAB KU YEH ROOT PASAND AAHEGE

DOSTO 2ND PATTI APNI HE KHANI SUNA RAHE HAI LEKIN 

APP SAB KU PHELE APNE GAME PLAY KARNE HAI YEH SIRF

ANDAZE HAI ROOT PASAND AAHE TU COMMENTS KARNA 

ROOT CHORO SE HOSHIYAR RAHU GAME KE GURANTE DENE WALA MERE NAZAR MAIN CHEATER HUTA HAI GAMER NAHI HU SAKTA WOH

DOSTO DUA MAIN YAAD RAKHENA APP KA DOST 

SALMAN MEMON