Posted By:-
Zaid Salman


11 Days ago

(((((((((( 1ST TANDALA ROOT ))))))))))))

 

YEH ROOT SAKHWAT AUR MEHTAB , RABNAWAZ LAKHA AUR JAHANGIR AKHTER KE NAAM 

ROOT NO.1

CURRENT ROOT 

63091 X 106157103 = XXXX(557)XXXXX (PASS)

55723 X 106157103 = XXXX(392)XXXXX (PASS)

39229 X 106157103 = XXXX(436)XXXXX (WAIT)

TANDALA = 436 

 

ROOT NO.2

63091 X 133165701 = XXXX(557)XXXX (PASS)

55723 X 133165701 = XXXX(392)XXXX (PASS)

39229 X 133165701 = XXXX(957)XXXX (WAIT)

 

ROOT NO.3

6309 X 82383219 = XXXX(557)XXXX (PASS)

5572 X 82383219 = XXXX(392)XXXX (PASS)

3922 X 82383219 = XXXX(069)XXXX (WAIT)

TANDALA = 069

ROOT NO.1 =>>> TANDALA => 436

ROOT NO.2 =>>> TANDALA = > 957 

ROOT NO.3 =>>> TANDALA = > 069

PASS YAH FAIL 

SAKHWAT BHAI ROOT KAISE LAGE APP KU APP KE COMMENTS KA INTEZAR RAHEGA

 

DOSTO DUA MAIN YAAD RAKHENA APP KA DOST

SALMAN ALI MUHAMMAD

 
Posted By:-
Zaid Salman


11 Days ago

(((((((((( 1ST TANDALA ROOT ))))))))))))

 

YEH ROOT SAKHWAT AUR MEHTAB , RABNAWAZ LAKHA AUR JAHANGIR AKHTER KE NAAM 

ROOT NO.1

CURRENT ROOT 

63091 X 106157103 = XXXX(557)XXXXX (PASS)

55723 X 106157103 = XXXX(392)XXXXX (PASS)

39229 X 106157103 = XXXX(436)XXXXX (WAIT)

TANDALA = 436 

 

ROOT NO.2

63091 X 133165701 = XXXX(557)XXXXX (PASS)

55723 X 133165701 = XXXX(392)XXXXX (PASS)

39229 X 133165701 = XXXX(957)XXXXX (WAIT)

 

ROOT NO.3

6309 X 82383219 = XXXX(557)XXXXXX (PASS)

5572 X 82383219 = XXXX(392)XXXXXX (PASS)

3922 X 82383219 = XXXX(069)XXXXXX (WAIT)

TANDALA = 069

ROOT NO.1 =>>> TANDALA => 436

ROOT NO.2 =>>> TANDALA = > 957 

ROOT NO.3 =>>> TANDALA = > 069

PASS YAH FAIL 

SAKHWAT BHAI ROOT KAISE LAGE APP KU APP KE COMMENTS KA INTEZAR RAHEGA

 

DOSTO DUA MAIN YAAD RAKHENA APP KA DOST

SALMAN ALI MUHAMMAD

 
Posted By:-
Zaid Salman


12 Days ago

((((((((((( SINGLE TANDALA CHAL )))))))))))

YEH ROOT SAB DOSTO KE NAAM 

 

ROOT NO.1

P.B#750 TO P.B#750

 

47978 X 137202094 = XXXX(682)XXXXX (PASS)

68229 X 137202094 = XXXX(161)XXXXX (PASS)

16115 X 137202094 = XXXX(011)XXXXX (WAIT)

FS TANDALA = 011

 

ROOT NO.2

 

479780 X 119173001 = XXXX(682)XXXXX (PASS)

682299 X 119173001 = XXXX(161)XXXXX (PASS)

161158 X 119173001 = XXXX(568)XXXXX (WAIT)

FS TANDALA = 568

 

ROOT NO.3

 

479780 X 123320735 = XXXX(682)XXXXX (PASS)

682299 X 123320735 = XXXX(161)XXXXX (PASS)

161158 X 123320735 = XXXX(412)XXXXX (WAIT)

FS TANDALA = 412

 

ROOT NO.1 = TANDALA = 011

ROOT NO.2 = TANDALA = 568

ROOT NO.3 = TANDALA = 412 (PASS YAH FAIL)

SAKHAWAT BHAI CHOHTE SE KOSHISH KE HAI 

BAKI NASEEB 

JU BHI KHELE APNE RISK PE WARNA IGNORE KARDE

 

DOSTO DUA MAIN YAAD RAKHENA APP KA DOST 

SALMAN ALI MUHAMMAD