Posted By:-
Umer Sayal


370 Days ago

 786 

Bond  1500  

 Sayad Tanveer Shah Sahab 

 Sayad Shoukat Shah Sahab 

         K       nam  

 

       F.   S.  

       73. 

       497.

       136. 

       2022. 

       1607. 

       8826. 

         347. 

 

 

   Inam  naseeb  ka 

 

 

        UMER  HAYAT  SAYAL 

                 03008392671
Posted By:-
Umer Sayal


377 Days ago

  786  

Bond   1500  

 Sayad Tanveer Shah Sahab 

 Sayad Shoukat Shah Sahab 

  All   friends  k    nam  

 

  F.  S.   Aakra  Gift  for  All 

    Aakra  print  hony  ja rha hy  

 

             49 

             49

             49

             49

             49

             49

             49

 

   Tandoly

    Panghoory

     K   lye  call

 

 

           UMER  HAYAT  SAYAL 

                03008392671
Posted By:-
Umer Sayal


385 Days ago

  786  

Bond  7500 

 Sayad Tanveer Shah Sahab 

 Sayad Shoukat Shah Sahab 

     All   friends    k     nam 

 

        F. S.  Aakra  rooteen 

   41+65=106.  S. 06 dhzzz 

   49+65=114.  S. 14 dhzzz

   73+65=138.  F.  18 dhzzz

   18+65=83.    S.  83 dhzzz 

   62+65=127.       ??  

     F.  S. 

     12.   17.

     21.   27.

     71.   72  

 

 

         UMER  HAYAT  SAYAL 

               03008392671