Posted By:-
Shaukat Rai


282 Days ago

Salaam all frends prizbond 1500

Peshawar kay liay eak singal akda

Ruteen lay kar hazar hun 

Jab bhi 64 ki baek lag jaey to us kay

Write karos main 69 ki baek lag jaey

To 69 ki baek kay 5 dara nichay or

Eak dara aagey singal akda lag raha

Hay  .  .  .  .  this .  luck

19(64)24 .  

 .   .  .  .  .   .  03(69)10

 .  .  .  .  .  .  .  189848

 .  .  .  .  .  .  .  984540

 .  .  .  .  .  .  .  665525

 .  .  .  .  .  .  .  959859

 .  .  .  .  .  .  .  968078 .eak dara aagey (87)0518

52(64)00 .  

 .  .  .  .  .  .  .  39(69)21 

 .  .  .  .  .  .  .  161112

 .  .  .  .  .  .  .  328122

 .  .  .  .  .  .  .  507214

 .  .  .  .  .  .  .  487306

 .  .  .  .  .  .  .  865222 .eak dara aagey (87)9023

32(64)99 .  . .  

 .  .  .  .  .  .  . 93(69)60

 .  .  .  .  .  .  .  027261

 .  .  .  .  .  .  .  872005

 .  .  .  .  .  .  .  880015

 .  .  .  .  .  .  .  321039

 .  .  .  .  .  .  .  636055 ek dara aagey (87)

Is ruteen kay hisaab say

Singal akda 87 ka banta hay

Pass ya fael .  waet  waet waet

 .  .  .  .  .  .  shaukat rai

 .  .  .  .  .  03327408485
Posted By:-
Shaukat Rai


287 Days ago

Mubarik ho all farends ko

                   46

                   47

                   56

                  (64)

                   65

                   74

    -------------------------------------

                 Win

                  64

Shaukat rai 03327408485
Posted By:-
Shaukat Rai


288 Days ago

                    Aoa

Farst ki pct kitnain danon main

Lagey gi jald bataon ga aap ko

Waet      waet       waet     waet

            Fainal shart

                      46

                      47

                      56

                      64

                      65

                      74

     Insha allah eak win ho ga

                Shaukat rai

             03327408485