Posted By:-
Shah Baba


127 Days ago

Singal Caloze Murshad

Sayed Ijaz Shah K Nam

Bond 200 Ka Caloze 400000 Me Fat

200<<=>>40000

5(5)______7(5)5

 

5(3)______6(3)9

 

4(1)_______3(1)5

 

8(1)________5(1)8

 

5(8)_________(?8)

Singal Caloze 8

08_18_28_38_48_58

68_78_88_98 

Shah Baba
Posted By:-
Shah Baba


127 Days ago

Singal Caloze Murshad

Sayed Ijaz Shah K Nam

Bond 200 Ka Caloze 400000 Me Fat

200<<=>>40000

5(5)______7(5)5

 

5(3)______6(3)9

 

4(1)_______3(1)5

 

8(1)________5(1)

 

5(8)_________(?8)

Singal Caloze 8

08_18_28_38_48_58

68_78_88_98 

Shah Baba
Posted By:-
Shah Baba


139 Days ago

asslaam o alikum

sengal akra a.b lodhi shab

aur murshad ijaz shah k nam

3710{52}>-->{25}pass

 

 

2880{57}>-->{75}pass

 

 

1069{48}>-->{84}wite

{{{{{84}}}}}---841---846

upset 48

shah baba