Posted By:-
Sardar Gabbar


294 Days ago

Salam friends

Routine update

Chalo ab open ke taraf chalte hain jo 0351 se chal rahe

hain pichle draw par bhi post ke the hit huve

Formula

Close se mines 2 mines 2 with home four open

0351= 1649 open pass 49
4998= 2705 open pass 79
7910= 2705 open pass 05
0580= 3816 open pass 88
8800= 1649 open pass 41
4176= 4927 open pass 49
4981= 2705 open pass 73
7328= 1649 open pass 18
1844= 1649 open pass 62
6244= 0538 open pass 32
3210= 0538 open pass wait????

00000005555555
33333338888888
Dua mein yaad rakhna
Posted By:-
Sardar Gabbar


298 Days ago

Salam dosto

Pehle kisi ne post ke ho to moazrat

Ik shoti se chal hai chale to malamal

73+8 = 81 laga kalte 18 pass

18+8 = 26 laga kalte 62 pass

Now

62+8 = 70 lage kalte 07 wait pass

Dosto single hai lagaio chale to mooj

Sardar Gabbar
Posted By:-
Sardar Gabbar


307 Days ago

Salam friends

Last posting for 7500 agar time mila to fir hazir honga...

Chalo ab open ke taraf chalte hain jo 0351 se chal rahe hain

Formula

Close se mines 2 mines 2 with home four open

0351= 1649 open pass 49

4998= 2705 open pass 79

7910= 2705 open pass 05

0580= 3816 open pass 88

8800= 1649 open pass 41

4176= 4927 open pass 49

4981= 2705 open pass 73

7328= 1649 open pass 18

1844= 1649 open pass 62

Now

6244= 0538 open pass wait???

00000005555555

33333338888888

Dua mein yaad rakhna

Sardar Gabbar