Posted By:-
Sana Pari


214 Days ago

Karachi
Rawalpindi
Karachi. ===> 75(92)

Karachi
Rawalpindi
Karachi. ===> 8O(75)

Karachi
Rawalpindi
Karachi. ===> 53(02)

Karachi
Rawalpindi
Karachi. ===> 85(29)

Karachi
Rawalpindi
Karachi. ===> ??(? ?)
Back Fark jama 2

Sana Pari
Posted By:-
Sana Pari


381 Days ago

49(54)-- 24(84) -- (43)35
30(54)-- 73(39) -- (39)90
92(54)-- 16(11) -- (??)

kon se shakill hitt hoge
16 v/s 16
38 v/s 49

midle dekho
4(33)5
3(99)0
?(??)? Joora lagi ga wait

back jama dekho
??(35) jama 8
??(90) jama 9
??(??) jama 1

choti se chall
( 3517 )
1611== ( 3157 )

( 3136 )
1611== ( palti ) do
vip wait
1(33)6 6(33)1
1633-6133
3361-3316

Sana Pari
Posted By:-
Sana Pari


534 Days ago

Link

0587------- $ 06

0555------- $ 03-07

0551------- $ 90

0579------- $ 70

0583------- $ 90

0580------- $ 05

0517------- $ 00000 link

$ 0? ?0 wait

Sana Pari