Posted By:-
Sana Pari


4 Days ago

Jama 6 ya open 1/6

17(17)----(24) jama 6
27(17)----(1)8
34(17)----(6)9 jama 6
15(17)----(1)1
35(17)----(6)9 jama 6
05(17)---- 1&6 open
Ya jama 6 wait

Sana Pari
Posted By:-
Sana Pari


33 Days ago

817 ke palti ke 3 draw PR singell jama 11111 hitt hoti hai

Gujrawala

8716 -- 4373 -- 1014 -- (19)39 Hitt

Hyder A bad

1871 -- 9300 -- 6158 -- (82)55 Hitt

Rawalpindi

1789 -- 3808 -- 5102 -- (10)58 Hitt

Now
Muzaferabad 3th Draw wait

Hyderabad (817)

8179 -- 8408 -- 4797 -- (??)

Singellll jama 11111111

Sana Pari
Posted By:-
Sana Pari


34 Days ago

Asalam o ALAIKUM friends
Link 3/8

5597-------- 9(8)45
3197-------- 7(3)85
7097-------- (8)908
2497-------- (3)281
3197-------- (3)977
5197-------- (3)598
4797-------- (??) Wait

Sana Pari