Posted By:-
Qismat Ki Shehzadi


Final Game

              [FS]

[506]<>[028]<>[017]

[154]<>[608]<>[062]

Bhai Manhat meri Naseeb Apka

Apki Sistar 

Qismat Ki Shehzadi 03084604546




Posted By:-
Qismat Ki Shehzadi


3 Days ago

Ustad Syed Ijaz Shah K  Nam 

630x9140=3jzar [69]::[91]win

 

557x9140=3jzar [68]::[68]win

 

392x9140=3jzar [65]::[51]win

378x9140=3jzar [65]::[15]win

 

991x9140=3jzar [74]::[74]win

 

980x9140=3jzar [73]::[??]wite

[37]::::[73]::::[87]::::[78]

[28]::::[82]::::[23]::::[32]

Ap Ki Sistar

Qismat Ki Shehzadi 03084604546




Posted By:-
Qismat Ki Shehzadi


3 Days ago

Ustad Syed Ijaz Shah K  Nam 

630x9140=jzar [69]::[91]win

 

557x9140=3jzar [68]::[68]win

 

392x9140=3jzar [65]::[51]win

378x9140=3jzar [65]::[15]win

 

991x9140=3jzar [74]::[74]win

980x9140=3jzar [73]::[??]wite

[37]::::[73]::::[87]::::[78]

[28]::::[82]::::[23]::::[32]

Ap Ki Sistar

Qismat Ki Shehzadi 03084604546