Posted By:-
Nokar Mula Da


2 Days ago

admin murshad ijaz shah ki

azmaat ko salaam pesh krta ho  

494[769]

76/67/69/96/97/79/(97)win

381[865]

86/68/65/56/58/85/(68)win

370[297]

29/92/97/79/27/72/(29)win

326[499]

49/94/99/(99)win

805[734]

73/37/34/34/47/74/(74)win

982[732]

73/37/32/23/27/72/wite

game freeee ha

nokar mula da 03064786208
Posted By:-
Nokar Mula Da


2 Days ago

admin murshad ijaz shah ki

azmaat ko salaam pesh krta ho  

494[769]

76/76/69/96/97/79/(97)win

381[865]

86/68/65/56/58/85/(86)win

370[297]

29/92/97/79/27/72/(29)win

326[499]

49/94/99/(99)win

805[734]

73/37/34/34/47/74/(74)win

982[732]

73/37/32/23/27/32/wite

game freeee ha

nokar mula da 03064786208
Posted By:-
Nokar Mula Da


3 Days ago

Admin Murshad Ijaz Shah Ki Khidmat

Mein Kurant Tandola Root Pesh Ha

Hatrek Chanc Pe 

100(754)

754/574/547

457/745/475={475}Win

59(890)

890/980/098

908/089/809={980}Win

5(039)

039/309/390

930/903/093/={Wite}

Game Freeee Ha

Nokar Mula Da 03064786208