Posted By:-
Naveed Khan


191 Days ago

Tamam doston ko mara Salam carant sent taq just ke root chk Karen
=====×+++++++=======××××××======×

Brother Seyad Jamshed shah
*****========*******=======

755144
7===4==7-4=(3) sentr taq,===F539*√

539663.
7===6==7-6=(1) sentr taq===F481*√

481556
4===5==4-5=(1) sentr taq===F161*√

161158
1===5==1-5=(4) sentr juft===F930*√

930315
9===1==9-1=(8) sentr Juft===F438*√

438068
4===6==4-6=(2) sentr juft===F630*√

630918
6===1==6-1=(5) sentr taq===F557*√

557235
5===3==5-3=(2) sentr juft===F392*√

392299
3===9==3-9=(6) sentr juft===F378*√

378562
3===6==3-6=(3) sentr taq==F991*√

991051
9===5==9-5=(4) sentr jufat==F980*√

98075
9----7===9-7=(2) sentr JuFT=F????

Now sentr jufat
000000000
222222222
444444444
666666666
888888888

Naveedkhan khan
03467851183
Posted By:-
Naveed Khan


193 Days ago

Tamam doston ko mara salam
40000 paremim Bond OPEN Taq juft ke 2 roots aik sath chk Karen
Root (1) dosre saciond ke 5th or 6th figar ko jama Karen hasil figar ka gahr ya mukhlif cigar
Root (2) 3th saciond ke 3th +4th cigar ko jama Karen hasil figar mee 1 add Karen
=======××××××=====×××××=====×××××
Veer jee veer jee

57===(S) 343560==(6+0)=6>>1/02468
57===(S) 745872==(5+8)=4>>5/02468

OPEN JUFT=F09√
****************************************
09===(S) 794074==(7+4)=2>>7/02468
09===(S) 847494==(7+4)=2>>3/02468

OPEN JUFT===F05√
******************************************
05===(S) 579951=(5+1)=6>>1/02468
05===(S) 604974=(4+9)=4>>5/02468

OPEN JUFT==F43√
*"****"***************************"********
43==(S) 519474==(7+4)=2>>7/02468
43==(S) 931526==(1+5)=4>>5/02468

OPEN JUFT===F46√
*******************************************
46==(S) 087033==(3+3)=6>>1/02468
46==(S) 427609==(7+6)=4>>5/02468

OPEN JUFT==F88√
****************************************
88==(S) 739879=(7+9)=7>>2/13579
88==(S).779423=(9+4)=4>>5/02468

OPEN JUFT=2
TAAQ OPEN=5===F55√
******************************************
55==(S) 695422==(2+2)=4>>>9/02468
55==(S) 913633==(3+6)=9>>>0/13579

JUFT OPEN==0
TAAQ OPEN=9√==F95√
******************************************
95==(S) 307083=(8+3)==2>>>7/02468
95==(S) 891043=(1+0)==1>>>2/13579

TAAQ OPEN=7
JUFT OPEN=2√===F26√
******************************************
26==(S) 376674=(7+4)==2>>>7/02468
26==(S) 514119=(4+1)==5>>>6/13579

TAAQ OPEN===7
JUFT OPEN===6===F63
******************************************
63===(S) 792533==(3+3)==6>>1/02468
63===(S).982127==(2+1)=3+1=4/13579

ROOT ==(1) TAAQ OPEN 1 warna juft
ROOT==(2). JUFT OPEN 4 warna Taq

F111111
F444444
F111111
F444444

Inam moqdar or naseeb se milte hen

Naveedkhan .
03467851183
Posted By:-
Naveed Khan


206 Days ago

Tamam doston ko mara Salam fasilabad to fasilabad F akra ke aik choti se root
Sub dil jalon ke Nam
======×=====××××=====××××====×××


Sub ka Veer jee veer jee
*************************

247043
2====3==2+3=====[[>>5/6/7 <<]]OPEN

247043
2===4===2+4=(6)==[[>>7//8<<]] Akra jama

F52/53
F61/62
F70/71/79===F62 daaazzz
====××======××××=====××××===×××==

629636
6====6===6+6====[[>>3/4/5<<]] OPEN

629636
6===3===6+3==(9)=[[>>0//1<<]] Akra Jama

F37/46/55====F37 daaazzz
=========×××××====××××=====××××==

374125
3====5===3+5====[[>>8/9/0<<]] OPEN

374125
3===2===3+2==(5)=[[>>6//7<<]] Akra Jama

F87/88
F96/97
F06/07====F06 daaazzz
=======××××=====××××=====×××××===

060417
0====7===0+7====[[>>7/8/9<<]] OPEM

060417
0===1==0+1==(1)=[[>>2//3<<]] Akra Jama

F74/75
F83/84
F92/93=====F75 daaaazzzz
=======××××===×××====××××====×××=

755144
7====4===7+4===[[>>2/3/4<<]] OPEN

755144
7===4==7+4==(2)=[[>>3//4<<]] Akra Jama

F21/22
F30/31/39
F48/49/40===F48 daaazzz
======××××=====×××××====×××==×××=

481556
4====6===4+6===[[>>1/2/3<<]] OPEN

481556
4===5===4+5=(9)=[[>>0//1<<]] Akra Jama

F19
F28
F37
F10
Agar akra JAMA (0) aye to singal

F00
F00
Big upst
Moj karo mehnat mare naseeb appna appna

Naveedkhan Khan
03467851183