Posted By:-
Kashmiri Baba


1249 Days ago

x.                       786

                   7500 

                 faisalabad 

           tamam dosto ko 05 ka akra bohat mubarak ho .

             dosto mere pass yeh 2 akre hai 7500 faisalabad ke leye in mai se aik akra first second lazmi lage ga inshallah 

                  53.      32.    

                  53.       32. 

                  53.       32.  

                  53.       32.  

        ye 2 akre pure pakistan ko gift hai meri taraf se yaad rakhna kal suba board per dekhna in mai se aik akra f.s lage ga.

      chalange hai state bank ko raja sahib .

     Dekh mager pyar se .

   Khuda hafiz.
Posted By:-
Kashmiri Baba


1249 Days ago

x.                       786

                   7500 

                 faisalabad 

           tamam dosto ko 05 ka akra bohat mubarak ho .

             dosto mere pass yeh 2 akre hai 7500 faisalabad ke leye in mai se aik akra first second lazmi lage ga inshallah 

                  53.      32.    

                  53.       32. 

                  53.       32.  

                  53.       32.  

        ye 2 akre pure pakistan ko gift hai meri taraf se yaad rakhna kal suba board per dekhna in mai se aik akra f.s lage ga.

      chalange hai state bank ko raja sahib .

     Dekh mager pyar se .

   Khuda hafiz.
Posted By:-
Kashmiri Baba


1249 Days ago

x.                       786

                   7500 

                 faisalabad 

           tamam dosto ko 05 ka akra bohat mubarak ho .

             dosto mere pass yeh 2 akre hai 7500 faisalabad ke leye in mai se aik akra first lazmi lage ga inshallah 

                  53.      32.    

                  53.       32. 

                  53.       32.  

                  53.       32.  

        ye 2 akre pure pakistan ko gift hai meri taraf se yaad rakhna kal suba board per dekhna in mai se aik akra f.s lage ga.

      chalange hai state bank ko raja sahib .

     Dekh mager pyar se .

   Khuda hafiz.