Posted By:-
Kamer Shah


2 Days ago

Admin Ijaz Shah K Nam

Singal Akra

9878[61]>>--->[16]Pas

 

7141[10]>>--->[01]Pas

 

0005[70]>>--->[07]Wite

Singal Akra 07

Kamer Shah
Posted By:-
Kamer Shah


6 Days ago

Asslaam O Alikum 

Fs 248/298/748/798

Fs 998/948/448/498

Scaond 273/579/759 

Kamer Shah
Posted By:-
Kamer Shah


16 Days ago

Murshad ijaz shah verry nic

fainal game 3 Akry

hit 16__25__47__1Ring 672

Ye Root Ap ki  nzar Kart Ho

73(8(580)

(((((585)))))Hit

 

45(2(518)

(((((518))))Hit

 

89(8(895)

(((((343)))))Hit

 

94(7(873)

((((873))))=((((878))))

((((322))))=(((((373))))

Kamer Shah