Posted By:-
Kamer Shah


132 Days ago

Sir A.B Lodhi Shab Admin Ijaz Shah

Asslaam O Alaikum

Chuta Sa Totka Ap Ki Nazar Karta Hun

5719[28]28.82.23.32 [28]pass

 

1155[57]57.75.25.52.[25]pass

 

1517[47]47.74.42.24.[47]pass

 

1069[48]48.84.93.39.[93]pass

 

5264[00]00.55.05.50 [??]wite

Kamer Shah
Posted By:-
Kamer Shah


139 Days ago
Posted By:-
Kamer Shah


143 Days ago

10 Days ago

Lodhi Shab Aur Admin Sayed Ijaz shah Ki Khidmat Me Tandola Akra Root Pesh Hai

(418)..second 819pass


(466)..frist 169pass


(130)..frist 013pass


(359)..Second 048pass


(519)..Second 91_95Pass

(126)..Fs Akra Tandola Wite

(((126))

Kamer Shah