Posted By:-
Ijaz Shah


21 Hours ago

Crunat Pc Sir A,B Lodhi Sahb Ki Khidmat Me Pesh Ha

864(15) Shkal Akra (15)

388(62) Bcak 62,,26,,12

 

        (((6562)))Pas

 

484(02) Shkal Akra (02)

896(90) Bcak 90,09,40

 

        (((5709)))Pas

418(84) Shkal Akra (84)

986(58)Bcak 58,85,08

 

        (((8408)))Pas

371(05) Shkal Akra (05)

018(84) Bcak 48,,84,,34

  FS 0584<<>>5048

  FS 0548<<>>5084

  FS 0534<<>>5034

  FS 0084<<>>5584

  FS 0048<<>>5548

  FS 0034<<>>5534 

553 Win

Dostu Inam Us Wkat Hi Lgta Ha Jab Player Apni Game Pe Kaym Rhy

2000 Se jo 750 K 4 Open Hn 2018 Tak Lag Chuky Hn Wo 4 Open Mein Sho Kar diy hn

Baki Singal Caloz Singal Sntr Drwa Se Phly Sho Kar Do Ga Dostu Allah Pak Kram Se naseeb Me Inam Likha Ha To Zror Mely Ga Apki Duwao Ka Talib

Syad ijaz Shah

03084770387
Posted By:-
Ijaz Shah


21 Hours ago

Crunat Pc Sir A,B Lodhi Sahb Ki Khidmat Me Pesh Ha

864(15) Shkal Akra (15)

388(62) Bcak 62,,26,,12

 

        (((6562)))Pas

 

484(02) Shkal Akra (02)

896(90) Bcak 90,09,40

 

        (((5709)))Pas

418(84) Shkal Akra (84)

986(58)Bcak 58,85,08

 

        (((8408)))Pas

371(05) Shkal Akra (05)

018(84) Bcak 48,,84,,34

  FS 0584<<>>5048

  FS 0548<<>>5084

  FS 0534<<>>5034

  FS 0084<<>>5584

  FS 0048<<>>5548

  FS 0034<<>>5534 

553 Win

Dostu Inam Us Wkat Hi Lgta Ha Jab Player Apni Game Pe Kaym Rhy

2000 Se jo 750 K 4 Open Hn 2018 Tak Lag Chuky Hn Wo 4 Open Mein Who Kar diy hn

Baki Singal Caloz Singal Sntr Drwa Se Phly Sho Kar Do Ga Dostu Allah Pak Kram Se naseeb Me Inam Likha Ha To Zror Mely Ga Apki Duwao Ka Talib

Syad ijaz Shah

03084770387
Posted By:-
Ijaz Shah


21 Hours ago

Crunat Pc Sir A,B Lodhi Sahb Ki Khidmat Me Pesh Ha

864(15) Shkal Akra (15)

388(62) Bcak 62,,26,,12

 

        (((6562)))Pas

 

484(02) Shkal Akra (02)

896(90) Bcak 90,09,40

 

        (((5709)))Pas

418(84) Shkal Akra (84)

986(58)Bcak 58,85,08

 

        (((8408)))Pas

371(05) Shkal Akra (05)

018(84) Bcak 48,,84,,34

  FS 0584<<>>5048

  FS 0548<<>>5084

  FS 0534<<>>5034

  FS 0084<<>>5584

  FS 0048<<>>5548

  FS 0034<<>>5534 

553 Win

Dostu Inam Us Wkat Hi Lgta Ha Jab Player Apni Game Pe Kaym Rhy

2000 Se jo 750 K 4 Open Hn 2018 Tak Lag Chuky Hn Wo 4 Open Mein Who Kar diy hn

Baki Singal Caloz Singal Sntr Drwa Se Phly Sho Kar Do Ga Dostu Allah Pak Kram Se naseeb Me Inam Likha Ha To Zror Mely Ga Apki Duwao Ka Talib

Syad ijaz Shah

03084770387