Posted By:-
Ijaz Akhgar


273 Days ago

F.

96.69.41.14.59.95.73.43.93.13.
Posted By:-
Ijaz Akhgar


287 Days ago

Aslam-o-alekum

Final shart

F.

( 05 )( 04 )( 01 )

( 50 )( 40 )( 30 )

Mob no

0300-8698514

Ijaz akhgar
Posted By:-
Ijaz Akhgar


288 Days ago

Aslam-o-alekum  all  dear

Aek chota totka jo buht

Kamyab chal raha hai

Jab Bhi bond 7500 ki

3 sari patti me 3 ka

Open lag jaye to

Chothi patti me

2 open aur 2 close

Daaaaaaaaaaaz 

Daaaaaaaaaaaz

Open 3+3..Jawab 6 end home

6.1 Close aur 7500 ki

3 patti me jo bhi cantre

Laga ho uska home kar len

Yeh 2 open lag rahe hain

 

 3969 ( 6 )( 1 ) Open 

Aur ( 1 )( 6 ) close 

1611 ( 16 ) paas 2008

 

3035 (  3 )( 8 ) Open

Aur ( 1 )( 6 ) close 

3197 (  31 ) paas 2010

 

3953 (  3  )(  8 ) Open 

Aur (  1 ) ( 6 ) close

5600 ( 56 ) Paas 

 

3210 ( 1 )( 6 ) open 

Aur ( 1 )( 6 ) close

Akary Yeh Hain

( 11 )( 16 )( 61 )( 66 )

Paas ya Fail ???

 2017

 

mob no 

0300-8698514

Ijaz Akhgar