Posted By:-
Ijaz Akhgar


471 Days ago

Aslam-o-alekum

Jab bhi Multan me

9 ka open lag Jaye

To Multan ke

Baad koi city

Bhi draw kar

Raha ho to

Multan ke five

Fugre ka home

Kar len wo aur uska

Home aane

Wale draw me

Yeh 2 open lag jaty Hain

Aur Jo bond draw

Kar raha ho us ke

Close se 2 fugre

Ziyada Karen yeh

Close lag rahe Hain

 

2000

9527(0)1  (0-5) open

1(3)92(3)  (4-5) close

04 paas

 

2009

9984(4)2  (4-9) open

1(0)35(0)  (1-2) close

 41 pass

 

2012

9357(7)9  (7-2) open

6(3)91(3)  (4-5) close

25 paas

 

2017

9458(9)5  (9-4) open

6(2)44(2)  (3-4) close

???

 

Mob no

0300-8698514

Ijaz Akhgar

 

 

 
Posted By:-
Ijaz Akhgar


471 Days ago

Aslam-o-alekum

Jab bhi Multan me

9 ka open lag Jaye

To Multan ke

Baad koi city

Bhi draw kar

Raha ho to

Multan ke five

Fugre ka home

Kar len wo aur uska

Home aane

Wale draw me

Yeh 2 open lag jaty Hain

Aur Jo bond draw

Kar raha ho us ke

Close se 2 fugre

Ziyada Karen yeh

Close lag rahe Hain

2000

9527(0)1  (0-5) open

1(3)92(3)  (4-5) close

04 paas

2009

9984(4)2  (4-9) open

1(0)35(0)  (1-2) close

 41 pass

2012

9357(7)9  (7-2) open

6(3)91(3)  (4-5) close

25 paas

2017

9458(9)5  (9-4) open

6(2)44(2)  (3-4) close

???

 

Mob no

0300-8698514

Ijaz Akhgar

 

 

 
Posted By:-
Ijaz Akhgar


473 Days ago

Aslam-o-alekum

Jab bhi 750 bond

Me 6 ka open lag

Jaye to 3 maah

Baad 15000 bond

Ki hoi draw se

Ring me  se 3 open

Lag rahe Hain 

677216

2171(217) 7868 open 7 pass

647006

5480(548) 4376 open 4 paas

655937

4127(412) 4861 open 4 paas

631507

1069(106) 0918 open 0 pass

623756

4574(457) 7058 open 7 pass

624455

9458(945) ???

Mob no

Ijaz Akhgar

0300-8698514