Posted By:-
Hussain Sharif


83 Days ago

F Shkal Akra Routeen code se Mazrat

980575*code >>>>>>{68}

68>86>18>81>13>31>36>63__31 win

315554*code >>>>>>{83}

38>83>33>88______38 win

389955*code >>>>>>{08}

08-80-03-30-35-53-58-85__30 win

305737*code >>>>>>{84}

48>84>34>43>89>98>39>93

 

FS Tendola Code se Mazrat

 

3155*code >>>>>>{157}

157>517>175>715>571>751___517 win

 

3899*code >>>>>>{053}

053>503>035>305>530>350___305 win

 

3057*code >>>>>>{316}

316>136>163>613>361>631___

 

Hussain Sharif 03496919890
Posted By:-
Hussain Sharif


85 Days ago

FS back akraa routeen tarteeb k sath

{210}706 >>>21>12>10>01>02>20

F>>>99{10}_______10 win

253{095} >>>09>90>59>95>05>50

F>>>98{05}_______05 win

{553}808 >>>55>35>53

F>>>31{55}_______55 win

278{995} >>>99>95>59

F>>>38{99}_______99 win

{001}134 >>>00>01>10

S>>>11{10}_______10 win

341{747} >>>FS>>>74>47>77

FS only 2 PC

Hussain Sharif 03496919890
Posted By:-
Hussain Sharif


87 Days ago

First Shakal Akra Routeen Code Se Mazrat single shakal Chand Raat ko Show karon ga.

980575*code >>>>>>68

68-86-13-31-18-81-36-63

F>>>>>>31 Win

 

315554*code >>>>>>83

83-38-33-88

F>>>>>>38 Win

 

389955*code >>>>>>08

08-80-03-30-35-53-58-85

F>>>>>30 Win

 

305737*code >>>>>>{??}

F 8 Akry par mere pass sirf 2 hain Allah k karam se F Akra win ho ga

Hussain sharif 03496919890