Posted By:-
Haider Ali


225 Days ago

Bhai ijaz shah sab

Bhai asim malik sab 

Jnab utad mohtaram lahore 

Qadri sab 

Òrr sub dosto ko salam hu 

Single open hatrick chance 90% 

66666666666     
Posted By:-
Haider Ali


266 Days ago

Single best akra     

bhai asim malik ky naam 

or visitors ky liye 

Single cloze a raha hai 2000 sy break nai 5 ka close hai friends 

Single akra 

4974 × 2104 = end 

52054(38)2            38   pass 

4974 × 3898 = end 

96439(15)5             15 pass   

4974 × 1560 = end 

38595(45)4             45  now single akra    
Posted By:-
Haider Ali


271 Days ago

Inaam mukadar sy lugta hai   

Akry   lets see   

5231 × 247 = end ce end 

1849(421)1     42,41,24,21,12,14 

5231 × 210 = end ce end 

1572(382)3    38,32,82,83,23,28 

5231 × 389 = end ce end 

2912(651)0    65,61,51,56,15,16

5231 × 156 = end ce end 

1168(055)4    05,50,,55     

Akry 05,,,50,,55     

Matching akry      05,,,,50      f,,s