Posted By:-
Haider Ali


152 Days ago

Salam friends.   

Bhai ijaz shah sab 

Qadri sab 

Asim malik sab 

Ko khasosi salam 

Bhai ijaz shah sab apka akra a gya hai

Tandola mis hu gya tha 823....826 diya apny 

822 hu gya himat na harye tandola  bi a jaye gas

 Apko Mubarak hu   

Single akra rout 

767 x 550 x end            95

767 x 374 x end.           87

767 x 878 x end.           50 

767 x 822 x end.           49........f..s 

8 digit calculator py check kejye 

Haider Ali ................. 

 
Posted By:-
Haider Ali


170 Days ago

Bhai ijaz shah ky naam . 

Single akra f/$

10 digit calculator. 

9514 x 5987 = end CE end 

0871271(55)9.      55// 

9514 x 5502 = end CE end 

8036927(37)4 

9514 x 3741 = end CE end 

7438412(45)2 

Single akra 45.....45.....45...w8 
Posted By:-
Haider Ali


170 Days ago

Jnab ijaz shah Sab.   

Ustad mohtaram   

Bhai qadri sab .

Bhai asim malik sab 

Or sub dosto ko salam 

10 digit calculator 2 tandoly first 

5987 x 3599 x = end CE end 

(555)8135868.         555.....550.  Pas 

5502 x 3599 x end CE end   

(374)8090548.      374....379.....

3741 x 3599 x end CE end 

(860)8065998.      860.....865 .   

2 tandoly ap sub ky liye 

Dua mai yad rakhye ga