Posted By:-
Game Ka Difence


558 Days ago

 Aoa all frinds 

jab bhi bond 750 main close 5 lagta hai niche bone main 1###6###9###4 ki shakal lag rahi hai 

Expal,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,852954

niche bond main    7951 passsss howa link

baki aap chek lr lena janab now 058047 

6666666####44444444#####99999####111

 link ,,,jama ,,,,frk,,,        

03106135101          M Hashim
Posted By:-
Game Ka Difence


559 Days ago

All frindsb aoa 

Big link......1#6#4#9** ki shakal

jab bond 15000 main 6th figer 5 lagta hai cross 750 k bond main play hota hai 

106965 cross 86 pass link

 

092295 cross 64 pass link

 

548015 cross 84 pass link

 

639455 cross 65 link pass

 

435395 cross 82 pass frk 6

 

884935 cross 79 pass link 

 

487795 cross 37 frk 4 pass

 

791005 cross 1***4**6**9** link ya frk jama  

 

M Hashim 03106135101 
Posted By:-
Game Ka Difence


559 Days ago

 

 

 

6 Days ago

 

 

Aoa all frinds

 

jab bhi saal k 1st 15000 main 4 ka close play hota hai to 10th bond niche do ringon se fst ring lag rahi hai  2012**646339 ****10th bond niche laga *403** open 4 or centr 30*03 ka 

 

2013**347133***10th bond niche laga***420**open 4 or centre*02*20 

 

2015**2493*****10th bond niche banta hai open 4 or centre 10*01 ka 

 

401 final 401**401**401**401  uthane mubarak

 

jab muzafrabaad open 4,play krta hai 10 draw k baad open 44444444,lagta hai  muzafrabad in 15000 ****open 4444444444 ****401 

 

M Hashim 03106135101