Posted By:-
Band Figure


310 Days ago

Guru Master Shah G

Ka Work

SINGLE OPEN BAND

BAND BAND BAND BAND

CURRANT DHAMAL

5986(52) 5+2=7.Off (5)5

Pass

5502(88) 8+8=7.Off (3)7

Pass

3741(25) 2+5=7.Off (8)7

Pass

8783(75) 7+5=3.Off (8)2

Pass

8225(91) 9+1=1.Off (3)0

Pass

3088(12) 1+2=3.Off (5)8

Pass

5894(39) 3+9=3.Off (5)4

Pass

5455(25) 2+5=7.Off (9)6

Pass

9639(16) 1+6=7.Off (5)9

Pass

5949(75) 7+5=3.Off (0)6

Pass

0604(17) 1+7=8.Off (6)5

Pass

6562(77) 7+7=5.Off (8)1

Pass

8179(84) 8+4=3.Off (8)4

Pass

8408(73) 7+3=1.Off (4)7

Pass

4796(80) 8+0=8.Off (4)7

Pass

4773(99) 9+9=9.Off (0)5

Pass

0517(26) 2+6=8.Off (9)2

Pass

9254(37) 3+7=1.Off(4)1

Pass

4192(70) 7+0=7.Off (1)0

Pass

1065(40) 4+0=4.Off (6)8

Pass

6822(99) 9+9=9.Off (3)1

Pass

3136(03) 0+3=3.Off (7)6

Pass

7662(14) 1+4=5.Off (7)5

Pass

7551(44) 4+4=8.Off (5)3

Pass

5396(63) 6+3=9.Off(4)8

Pass

4815(56) 5+6=2.Off (1)6

Pass

1611(58) 5+8=4.Off (9)3

Pass

9303(15) 1+5=6.Off (4)3

Pass

4380(68) 6+8=5.Off (6)3

Pass

6309(18) 1+8=9.Off (5)5

Pass

5572(35) 3+5=8.Off (3)9

Now

3922(99) 9+9=9.Off (?)?

SINGLE OPEN BAND

999999

9 9

9 9

999999

9.Band

Guru Master Shah G.
Posted By:-
Band Figure


510 Days ago

A CURTASY OF SAGHIR SHAN

93 DRAW SE SIRF 1 BAR BREAK

2015 SE CHAL SO CHAL ROOT...

FIRST KA OPEN OFF

51x434133=X=490214271(8)
82x434133=X=126728210(8)
44x434133=X=364880749(8)
42x434133=X=332463658(4)
76x434133=X=108861116(2)
17x434133=X=544682524(2)
38x434133=X=272152790(6)
51x434133=X=490214271(8)
10x434133=X=188471461(6)
96x434133=X=173695299(0)
98x434133=X=181007991(8)
32x434133=X=192994776(7)
47x434133=X=416333458(8)
56x434133=X=591046503(8)
59x434133=X=656069158(1)
99x434133=X=184720879(6)
80x434133=X=120621735(4)
77x434133=X=111744729(6)
74x434133=X=103206972(4)
19x434133=X=680381976(6)
29x434133=X=158504499(2)
48x434133=X=434238247(7)
32x434133=X=192994776(7)
36x434133=X=244259014(3)
53x434133=X=529416335(8)
19x434133=X=680381976(6)
71x434133=X=950084638(3)
94x434133=X=166533383(5)
37x434133=X=258017431(0)
93x434133=X=163008967(2)
34x434133=X=217873009(7)
65x434133=X=796291925(6)
38x434133=X=272152790(6)
56x434133=X=591046503(8)
38x434133=X=272152790(6)
52x434133=X=509626832(4)
72x434133=X=977036057(3)
16x434133=X=482486941(9)
71x434133=X=950084638(3)
12x434133=X=271398904(8)
49x434133=X=452519979(5)
87x434133=X=142654049(3)
63x434133=X=748043231(4)
35x434133=X=230877540(5)
49x434133=X=452519979(5)
79x434133=X=117625039(2)
58x434133=X=634017997(1)
55x434133=X=570126171(6)
88x434133=X=145952299(9)
41x434133=X=316820527(0)
49x434133=X=452519979(5)
73x434133=X=100436441(9)
18x434133=X=610647535(8)
62x434133=X=724484298(7)
32x434133=X=192994776(7)
21x434133=X=831159146(0)
26x434133=X=127406708(1)
35x434133=X=230877540(5)
94x434133=X=166533383(5)
96x434133=X=173695299(0)
63x434133=X=748043231(4)
18x434133=X=610647535(8)
24x434133=X=108559561(9)
21x434133=X=831159146(0)
38x434133=X=272152790(6)
15x434133=X=424060788(9K98)
50x434133=X=471178654(2)
63x434133=X=748043231(4)
66x434133=X=820981687(1)
62x434133=X=724484298(7)
26x434133=X=127406708(1)
58x434133=X=634017997(1)
28x434133=X=147761625(9)
51x434133=X=490214271(8)
68x434133=X=871492038(8)
59x434133=X=656069158(1)
55x434133=X=570126171(6)
37x434133=X=258017431(0)
87x434133=X=142654049(3)
82x434133=X=126728210(8)
30x434133=X=169624315(5)
58x434133=X=634017997(1)
54x434133=X=549582782(2)
96x434133=X=173695299(0)
59x434133=X=656069158(1)
56x434133=X=591046503(8)
65x434133=X=796291925(6)
81x434133=X=123656126(0)
84x434133=X=132985463(3)
47x434133=X=416333458(8)
47x434133=X=416333458(8)
55x434133=X=570126171(6)
92x434133=X=159522245(1)
41x434133=X=316820527(0)
NOW FOR pindi 15000 es root k

mutabaq off jis k pass ye hai wo

lazmi play kary root kisi waqat b

toot sakti hai...

00.01.02.03.04.05.06.07.08.09

A root by Sagir shan
Posted By:-
Band Figure


513 Days ago

01-04 == SAY == 01-04 == K LIYE HAI -
OPEN UR LAST FIGURE KO APAS MAIN
NAFI KARIN HASIL AADAD CLOSE
PER BAND HOTA HAI – 100% KAMYAB HAI-

EXAMPLE;-[2]6432[2]== 2-2== 0 == CLOSE BAND-

01-04-19==MAIN== 0 ==CLOSE BAND-
[19]==TIME SAY CHAL RAHA HAI-
ONLY IDEA-
=============================
02-04 == SAY == 01-04 == K LIYE HAI -
PC KO JAMA KARIN RIGHT SIDE KA
AADAD CLOSE PER BAND HOTA HAI-
100% KAMYAB HAI-

01-04-19== MAIN == 9 ==CLOSE BAND-
[19] == TIME SAY CHAL RAHA HAI
ONLY IDEA-
=============================

15TH KI FIRST DRAW KA 4TH FIGURE
15TH KI 2ND DRAW [ 02-01 SAY 01-04 ]
MAIN OPEN BAND HOTA HAI-

EXAMPLE;- 840[8]73== 8 == OPEN BAND-

01-04-19== MAIN== 8 == OPEN BAND-
[19]==TIME SAY CHAL RAHA HAI-
==========================
15TH KI FIRST DRAW KA CLOSE 15TH KI
2ND DRAW [ 02-01 SAY 01-04 ] MAIN OPEN
BAND HOTA HAI-

EXAMPLE;- 8[4]0873==CLOSE == 4 == OPEN BAND-

01-04-19==MAIN == 4 == OPEN BAND-
[19]==TIME SASY CHAL RAHA HAI-
ONLY IDEA-
==========================
15TH KI FIRST DRAW KA CENTER LAIN
AB ES KA GHAR 15TH KI 2ND DRAW [ 02-01 SAY 01-04 ]
MAIN CLOSE PER BAND HOTA HAI-

01-04-19==MAIN == 5 == CLOSE BAND-
[19]==TIME SAY CHAL RAHA HAI-
ONLY IDEA-
=============================
15TH KI FIRST DRAW KA OPEN UR 6TH
FIGURE LAIN UR JAMA KARIN R/S KA AADAD
15TH KI 2ND DRAW [ 02-01 SAY 01-04 ]
CLOSE PER BAND HOTA HAI-

EXAMPLE;- [8]4087[3]== 8 + 3 == 11 == R/S == 1 ==
CLOSE BAND-

01-04-19==MAIN == 1 == CLOSE BAND-
[19]==TIME SAY CHAL RAHA HAI-
ONLY IDEA-
=============================
01-04 == SAY == 01-04 == K LIYE HAI –
2ND KI PEHLI PC LAIN AB ES K CENTER
KA AADAD LAIN YE JAMA AKRE BAND-
100% KAMYAB HAI-

EXAMPLE ;- 32[5]798 == 5 == JAMA AKRE BAND-

01-04-19==MAIN== 5 ==JAMA AKRE BAND-
[18] == TIME SAY CHAL RAHA HAI-
ONLY IDEA-
==============================
01-04 == SAY == 01-04 == K LIYE HAI- PC KA
LAST AADAD LAIN JAMA AKRE BAND-
100% KAMYAB HAI-

EXAMPLE;-26432[2]== 2 == JAMA AKRE BAND-

01-04-19==MAIN == 2 ==JAMA AKRE BAND-
[19] == TIME SAY CHAL RAHA HAI-
ONLY IDEA-
==============================
01-04 == SAY == 01-04 == K LIYE HAI -
PC KO JAMA KARIN UR RIGHT SIDE
K AADAD SAY CODE == 1 == NAFI KARIN
[HASIL LY KAR] AB YE HASIL AADAD K
JAMA AKRE BAND HOTY HAIN –
100% KAMYAB HAI-

EXAMPLE ;- [264322]= 2+6+4+3+2+2 == 19 == 9 – 1 == 8 ==
JAMA AKRE BAND-

01-04-19==MAIN== 8 ==JAMA AKRE BAND-
[19 ] == TIME SAY CHAL RAHA HAI-
ONLY IDEA-
===============================
BIRJEES IQBAL-[ BJ IQBAL]