Posted By:-
Amir Shah


2 Days ago

_______Single Link_______

Akra____18 lag jye tu right cross yani 8 drw bad.....

(18)98______95602(9)___link__9
____________2(9)0364________link__9 pass

(18)93______13611(4)___link__4
____________(4)19572________link__4 pass

(18)80______05870(9)___link__9
____________(9)23987________link__9 pass

(18)71______93097(9)___link__9
____________(9)50330________link__9 pass

And now

(18)44______62445(5)___link__5
____________(?)(?)?????

Single link_____((((((5))))))

Pass fail wait......

Note_ thori jaldi hai

Tandolay mai______9 must

Back Akray___(03)____jama__3
______________(95)____jama__5
______________(39)____jama__3
______________(03)____jama__3

Baqi Wapis aa jar batata hon....

Tab tak k lie
Allah Hafiz......
Posted By:-
Amir Shah


3 Days ago

(((((((((((Akra Maza)))))))))))

Purani bat duhra li jye?????

Year___2010-11__bond__7500

Queeta__85(8)25(1)_Opn_1_cntr 8 hom (3) clos
_________30(3)508____________Close_____(3)
_________
_________
H.Abad__(??)????

Open__________*1*
Matching
Close__________*3*

Single Akra_________((13))
Result
Hyderabad_______(13)0612
Passssssssss

Year___2011-12____bond___750

Queeta__81(4)54(4)_opn_4_cntr 4 hom (9) clos
_________35(9)875____________Close____(9)
_________
_________
H.Abad__(??)????

Open________*4*
Matching
Close_________*9*

Single Akra_________((49))
Result
Hyderabad__________(49)7831
Passsssssssssss

And Now

Year____2016_17____bond___750

Queeta__38(1)86(5)_Open_5_cntr 1 hom(6) clos
_________49(4)769__________Close_______(4)
_________
_________
H.Abad__(??)?????

Single Open________*5*
Not matching
Close_______________*4*___*6*

Akray________((54))___((56))

Pass fail wait for result.....

Amir Shah
Posted By:-
Amir Shah


6 Days ago

(((((Single PC)))))
Qist_3 aur Qist_4
Raja Habib Afsar sab ki farmaish par ikhti broadcast
Kr raha hon...
Qist_1__Akray___41-46-91-96
Qist_2__Akray______41-91

Qist no_3
Kisi b bond k sal k pehly drw mai
Akra___49
Lag jye tu last drw mai
Front Akra jama____1-6
Link______4-9-1
4tg figr_____6
Aur
Back Akra___26-76
Ka lagta hai.....

(49)5417
_
_
(42)(26)01___link_4__akra jama_6_back_26
Passsssss

(49)7831
_
_
(91)(76)55___link_1-9_akra jama_1_back_76
Passssssss

(49)5678
_
_
(51)(76)42___link_1__akra jama_6_back_76
Passssssss

And now

(49)4769
_
_
(??)(??)
Set k hissab say
Akra jama____1
Back Akra____26

Pass fail wait.........

Qist no_4
Bond___750 mai sal ka akhri drw Hyderabad nay krna ho jese mojoda drw kr raha hai tu
Right cross bond__7500 mai pond drw kr gaya hota hai aur pindi ka center
Single Close
Bond_15000 ka middle akra jama
Single Open
Aur 3 mah pehly hoi drw ka open
Single 4th
Lagta hai
Aur
Back Akra Jama____9
Lagti hai...

Sal__2008
Bond__________750________7500_pindi
______________(8)90862______39(6)921
15k_5(21)102_(??)(??)

Open______3
Close______6
4th_________8
Back jama__9__then single center__1
Single PC______(3618)
Result H.Abad_________(3618)46
Passssssss

Sal__2015
Bond__________750________7500_pindi
_____________(7)60833______17(8)967
15k_9(63)92_(??)(??)

Open_______9
Close_______8
4th__________7
Back jama___9__then single center__2
Single PC_______(9827)
Result H.Abad__________(9827)32
Passssssss

And Now

Sal__2017
Bond____________750________7500_pindi
_______________(6)24455_______32(1)039
15k_9(45)895_(??)(??)

Open________9
Close________1
4th___________6
Back jama____9__then single center_3

Single PC for Hyderabad

((9136))_______((9136))

Pass fail wait.......

Qist no_3
K hissab say
Back Akra____((26))___((76))

Apni marzi say khelo

Routine_1___Hyderabad siwa bond__200_ k kisi b bond ka last drw kre tu
Back jama___9
Lagti hai...

Routine_2___pindi bond__750_ ka sal ka pehla drw kre tu 8 drw neche
Back jama___9
Lagti hai...

Then
Single PC______(((9136)))

Upset
(0136)

Hum surf history likh saktay hain...
Future Allah janta hai.......

Amir Shah