Posted By:-
Amir Shah


84 Days ago

(Single Akra)
(Single Ring)
(Two PC)
Rawalpindi 15000
ka pehla drw
Kar jye tu
6 drw neche
Bond 40000 mai
Single Jama____3
Lagti hai
Aur Aur Aur
Bond 200 mai
Single Akra_____((25))
ka lagta hai
Cross 40000 ka Close
Center
Lagta hai
Aur
Back Akra Shakal___30
Lagti hai
Lets see

15000
Pindi
|
|
|________________40000______200
________________7(5)9282________Center__5
________________(30)8266___(????)??

Code Akra____25
Center________5
B.A.S__________30

Result____________((2553))
Duzzz Duzzz Duzzz

15000
Pindi
|
|
|_________________40000______200
_________________5(3)0290________Center__3
_________________(21)0706___(????)??

Code Akra_____25
Center_________3
B.A.S___________30

Result_____________((2530))
Duzzz Duzzz Duzzz

And Now

15000
Pindi
|
|
|_________________40000______200
_________________6(8)0868________Center__8
_________________(30)8812___(????)??

Code Akra_____25
Center_________8
B.A.S___________30

Then
Single Akra_______(((25)))

Single Ring_______(((258)))

Two forcastes____((2585))___((2580))

Pass or fail First or second
Allah hi janta hai......

Note
Is patti Mai Commeti Akra___21
Lag raha hai jo abi tak
F/S nahi laga

Maze ki bat us ka b
Center____8
Hai
Then last Chance
For Commeti

Single Ring________(((218)))