Posted By:-
Sikander Azad


831 Days ago

ZIG ZAG ROUT............

1500………………………………………….…………40000

XXXXXX===================→..(37)0978……….FARQ…4

638901…..JAMA..9..←==========XXXXXX

XXXXXX================→..495678………….OPEN/JAMA…4

930079…..OPEN…9..←==========XXXXXX

XXXXXX ===================→ 247243……….CLOSE…4

423616……OPEN…4..←==========XXXXXX

XXXXXX==================→..946051……….OPEN/JAMA…4

512421……FARQ…4..←==========XXXXXX

XXXXXX ===================→..510271……….FARQ…4

474026……OPEN…4..←==========XXXXXX

XXXXXX===================→…190031………CLOSE…9

NOW,

?????? ←==========OPEN/CLOSE/FARQ/JAMA…4/9

KIA KHIYAL HI DOSTO……………….
Posted By:-
Sikander Azad


832 Days ago

00 MN BACK AKRA JAMA “6” K BAAD 1500
===========================================
200……………………………………………….1500

03(69)10
XXXXXX………………………………………139296……….OPEN 1

30(33)74
XXXXXZ……………………………………217342……….CLOSE 1

93(24)99
XXXXXX……………………………………868265……….CLOSE 6

56(24)48
XXXXXX……………………………………793392……….CLOSE 9

32(51)56
XXXXXX………………………………………151747……….OPEN 1

34(60)11
XXXXXX……………………………………315791……….CLOSE 1

34(24)41
XXXXXX………………………………………603131……….OPEN 6

85(33)03
XXXXXX……………………………………793319……….CLOSE 9

05(51)27
XXXXXX……………………………………419264……….CLOSE 1

66(33)54
XXXXXX……………………………………818127……….CLOSE 1

NOW,

29(69)44
XXXXXX…………….......................???? OPEN/CLOSE 1…6..9
==============================================
Sequence………....1... 1..6..9……………..
……………………..1... 1..6..9……………..
……………………..1… 1..?…?………....…
==============================================
Posted By:-
Sikander Azad


837 Days ago

7500 MN BACK AKRA LINK 3/8 LG JY TU 1500 K LIYE.......

LINK/SHINK...........ROUT

7500………………LINK……….U/S……………1500

261305……………3849………6………… 443629……..…OPEN

210343……………3849………6……….... 139296……….CLOSE

763297……………3849………6…………… 636948………CLOSE

818422……………3849………6…………….247068………CLOSE

973861……………3849………6…………… 849951………AKRA

233976……………3849………6…………… 452518………OPEN

339865……………3849………6…………… 388572………AKRA

863002……………3849………6…………… 868265………OPEN

318499……………3849………6…………… 906624………OPEN

894396……………3849………6…………… 345439………AKRA

703683……………3849………6…………… 780515………CLOSE

547345……………3849………6…………… 946875………AKRA

433581……………3849………6…………… 348093………AKRA

098471……………3849………6…………… 982700………AKRA

328122……………3849………6…………… 603131………OPEN

487306……………3849………6…………… 419264………OPEN

858251……………3849………6…………… 462486………OPEN

303508……………3849………6…………… 782034………CLOSE

923689……………3849………6…………… 818127………OPEN

243302……………3849………6…………… 683308………CLOSE

395317……………3849………6…………… 319356………OPEN

793672……………3849………6…………… 097759………CLOSE

841853……………3849………6…………… 423616………OPEN

676836……………3849………6…………… 749492………CLOSE

178967……………3849………6…………… 380897………AKRA

363381……………3849………6…………… ??? OPEN/CLOSE.??