Posted By:-
Sikander Azad


330 Days ago

40000 BOND

=40.000 Bond Her 3 Draw Baad..................

=196424 <== Link 1-0 Ya Shakal 5...Jama 1
614211
271731

=559700 <== Link 1-0 Ya Shakal 5...Jama 1
203769
390241

=491067 <== Link 1-0 Ya Shakal 5...Jama 1
73183
101483

=759282 <== Link 1-0 Ya Shakal 5...Jama 1
308266
595531

=323589 <== Link 1-0 Ya Shakal 5...Jama 1
443946
327378

=552176 <== Link 1-0 Ya Shakal 5...Jama 1
628188
530290

=210706 <== Link 1-0 Ya Shakal 5...Jama 1
692795
705328

=606670 <== Link 1-0 Ya Shakal 5...Jama 1
879479
607963

=143421 <== Link 1-0 Ya Shakal 5...Jama 1
279684
865922

=155006 <== Link 1-0 Ya Shakal 5...Jama 1
495417
700780

=869860 <== Link 1-0 Ya Shakal 5...Jama 1
422601
900774

=115557 <== Link 1-0 Ya Shakal 5...Jama 1
695977
860502

=651086 <== Link 1-0 Ya Shakal 5...Jama 1
797878
305472

=099528 <== Link 1-0 Ya Shakal 5...Jama 1
489084
123552

=216626 <== Link 1-0 Ya Shakal 5...Jama 1
864157
484022

=418846 <== Link 1-0 Ya Shakal 5...Jama 1
371052
984518

=571683 <== Link 1-0 Ya Shakal 5...Jama 1
590822
268736

=057951 <== Link 1-0 Ya Shakal 5...Jama 1
58371
570

=370978 <== Link 1-0 Ya Shakal 5...Jama 1
188024
495678

=615846 <== Link 1-0 Ya Shakal 5...Jama 1
247243
517642

=946051 <== Link 1-0 Ya Shakal 5...Jama 1
826837
510271

=060692 <== Link 1-0 Ya Shakal 5...Jama 1
190031
190460

=656030 <== Link 1-0 Ya Shakal 5...Jama 1
162569
035150

=498138 <== Link 1-0 Ya Shakal 5...Jama 1
267089
247043

=??????<== Link 1-0 Ya Shakal 5...Jama 1

Isi Rout k Hisaab Se 1649-35 K Bina Akra Play nahi Hoga......
Jis Akray Main Link 1-0 Ya Shakal 5 Nhi Usko Haath Bhi Mat Lgana

Agar F Main Khailna Hai To In Main Se Kuch Bhi Khailo..

00-11-55-77-05-16-27-38-49-50-61-72-83-94-04-40-06-60-09-90
14-23-32-41-68-86-15-25-35-45-65-75-85-95-51-52-53-54-56-57
58-59-01-10-12-21-13-31-17-71-18-81-19-91-37-46-64-73-03-30

Total 56 Akray Ye Save Kerlo

Sikander Azad
Posted By:-
Sikander Azad


339 Days ago

FINAL GAME FOR 1500

PLAY YOUR OWN RISK....

NO FEES.....

V.V.I.P OPEN FOR 1500
===================

OPEN ROUT NO.01

7500..............OPEN.....................1500

261305.........678-123..................139296

210343.........123-678..................636948

725928.........234-789..................247068

249442.........456-901..................437382

424792.........234-789..................452518

233976.........345-890..................947873

923689.........234-789..................319356

243302.........456-901..................638901

027261.........234-789..................417651

321039.........234-789..................??????

7500 akra link 2 lg jy tu 1500 K LYE OPEN
close+1+1 / home open

=========================================

ROUT NO.02

15000 LINK AKRA 3 K BAAD 1500 K LYE OPEN..
OPEN -1+1 / HOME OPEN FOR 1500

15000...................OPEN........................1500

[3]47580................234-789..................849951

312187..................234-789..................868265

132533..................012-567..................757243

639455..................012-567..................234846

435395..................012-567..................348093

372827..................234-789..................419264

388629..................234-789..................462486

830121..................012-567..................799571

359373..................234-789..................256095

347133..................234-789..................818127

389896..................234-789..................??????

==========================================

OPEN ROUT NO.03

karachi close 5 k baad karachi K LYE open

01/06/2002.......40000..........KARACHI.........7[5]9282.
15/06/2002........200.............KARACHI.........303374......open 3

___________________________________________

01/10/2002.........15000........KARACHI...........8[5]5358
01/04/2003.........15000........KARACHI...........807588...open 8

___________________________________________

15/09/2004........200.............KARACHI.........2[5]3095
18/11/2004.......1500.............KARACHI.........341747....open 3

____________________________________________

01/04/2006.........15000........KARACHI...........5[5]8667
02/09/2006.........40000........KARACHI...........865922....open 8

_____________________________________________

02/01/2014.........15000........KARACHI...........4[5]7470
15/04/2014...........750..........KARACHI...........852954....open 8

_____________________________________________

15/04/2014..............750........KARACHI...........8[5]2954
04/08/2014..........25000.......KARACHI...........594936....open 5

____________________________________________

now,

11/12/2017.....Premium Bond........KARACHI........0[5]1122
15/02/2018........1500....................KARACHI.........??????

OPEN FOR KARACHI

..........................3........8...........5.............
..........................3........8...........5.............
..........................3........8...........5.............

_______________________________________________

OPEN ROUT NO.04

PEHLY DRAW K CLOSE KA HOME 4TH DRAW PR CLOSE HO TU 3 MAAH BAAD

763297
XXXXX
XXXXX
8[18]422............1863
871640

================================

665525
XXXXX
XXXXX
8[18]980...............1863
193904

================================

547345
XXXXX
XXXXX
0[98]471...............9843
975299

================================

365656
XXXXX
XXXXX
3[15]791............... 1560
603131

================================

339904
XXXXX
XXXXX
8[80]675...............8035
818127

================================

793672
XXXXX
XXXXX
8[41]853...............4196
676836

================================

923987
XXXXX
XXXXX
7[74]407...............7429
771403

================================

676836
XXXXX
XXXXX
3[26]731...............2671
775785

================================

775785
XXXXX
XXXXX
0[27]261...............278
872005

================================

631269
XXXXX
XXXXX
1[80]231............... 8035
??????

================================

NOW,

OPEN FOR 1500...............0--5--3--8--

===============================

CLOSE ROUTS..

CLOSE

CURRENT CLOSE ...960247 SE

CLOSE KA HOME +1+1 ONLY 3 CLOSE FOR NEXT DRAW..

9[6]0247..........123...........636053

6[3]6053..........890..........180231

1[8]0231..........345..........247043

2[4]7043..........901..........210469

2[1]0469..........678..........389896

3[8]9896..........345..........156055

1[5]6055..........012..........004385

NOW,

0[0]4385.........567...........??????

===============================

AKRA "00" LG JY TU 15 DIN BAAD CLOSE...

00113[4].............4.5.............341747

00459[6].............6.7.............975299

00057[0].............0.1.............710810

00725[1]............1.2..............911372

NOW,

00438[5]............5.6.............??????

===============================

"15" KA AKRA F LG JY TU 30 DIN BAAD CLOSE....

.........................close.......................open....................
15607[0]..............0....... 75[72]43.........72.................. 705328

15500[6]..............6....... 34[13]52.........13.................. 167648

15174[7]..............7....... 11[55]57.........55.................. 571928

15783[1]..............1....... 39[53]17.........53.................. 319356

NOW,

15605[5]..............5........ 00[43]85.........43.............. 45...35..??

=============================================

1500 3rd draw ti 1500 1st draw close

last post kr raha hn baqi khud check kr lain

1500 (3rd draw)..................close..............1500(1st draw)
21[2]238..........................2-1-0-7-6-5..............??????

===========================

CENTRE ROUTS....

ROUT NO.01

750 OPEN "1" K 30 DIN BAAD 1500 K LYE CENTRE...
CLOSE-1-1+1 / HOME CUT CLOSE

750.....................................centre........................1500

1[9]5989...........................780-735.....................738580

199338.............................780-735.....................227112

100754.............................982-437.....................912108

103583.............................982-437.....................419264

136114.............................214-769.....................639187

126541.............................103-658.....................683308

157831.............................436-981.....................319356

163360.............................547-092.....................749492

156055.............................436-981 ...................??????

============================================

CENTRE ROUT NO.02

7500 open 8 k aik saal 15 din baad 1500 centre

7500:::::::::::::.back akra........................centre..............1500
.......................jama..........baqa.......-1-1+2/home..............

81[84]22~~~~~3~~~~~~~7~~~~~~~~769-214~~~~~217342

871640~~~~~~7~~~~~~~3~~~~~~~~325-870~~~~~738580

863002~~~~~~3~~~~~~~7~~~~~~~~769-214~~~~~341747

856566~~~~~~2~~~~~~~8~~~~~~~~325-870~~~~~222468

894396~~~~~~7~~~~~~~3~~~~~~~~325-870~~~~~070001

865222~~~~~~7~~~~~~~3~~~~~~~~325-870~~~~~782034

858251~~~~~~1~~~~~~~9~~~~~~~~981-436~~~~~428853

814328~~~~~~7~~~~~~~3~~~~~~~~325-870~~~~~880675

841853~~~~~~9~~~~~~~1~~~~~~~~103-658~~~~~380897

872005~~~~~~2~~~~~~~8~~~~~~~~870-325~~~~~180231

880015~~~~~~0~~~~~~~0~~~~~~~~092-547~~~~~??????

=========================================================

CENTRE ROUT NO.03

7500_________BAQA______CENTRE______________1500

26130[5]_______5_________543-098_____________139296

21034[3]_______7_________765-210_____________636948

725928________2_________210-765_____________247068

249442________8_________876-321_____________437382

424792________8_________876-321_____________452518

233976________4_________432-987_____________947873

923689________1_________109-654_____________319356

243302________8_________876-321_____________638901

027261________9_________987-432_____________417651

321039________1_________109-654_____________??????

7500 LINK AKRA 2 KA LG JY TU 6 MAAH 15 DIN BAAD 1500 K LYE CNETRE
LAST FIG -1-1-1 / HOME CENTRE FOR 1500

================================================

CENTRE ROUT NO.01...........4..3..6...9..8..1...
CENTRE ROUT NO.02...........0..9..2..5..4...7...
CENTRE ROUT NO.03...........1..0..9..6..5...4....

MATCH CENTRE........4........9....
U/S ..0516

=================================================

LINK...

Broker main kahain b "38" ho tu 15 din baad link...........

"38"………………….Link……………….. Result

437382 ...............0527-8................ 101483

973861 ...............0527-8................ 849951

738580 ...............0527-8................ 595531

388572 ...............0527-8................ 552176

553808 ...............0527-8................ 278995

199338 ...............0527-8................ 856566

388629 ...............0527-8................ 236824

453884 ...............0527-8................ 303508

638901 ...............0527-8................ 188024

403849 ...............0527-8................ 795153

443829 ...............0527-8................ 420462

380897 ...............0527-8................ 510271

363381 ...............0527-8................ 532148

385257 ...............0527-8................ 065699

381865 ...............0527-8................ 027261

498138 ...............0527-8................ 732880

212238 ...............0527-8................ 267089

389896 ...............0527-8................ 156055

NOW,

004385 ...............0527-8................ ??????

=====================================

VIP ...........35.............36........
......................354........359..............
......................364.........369.............

________________________________________
UPSET.....
...........31........85......87......51.....53.....56.........

CENTRE ..........4...9..........1..6

___________________________
Posted By:-
Sikander Azad


344 Days ago

V.V.I.P OPEN FOR 1500
===================

OPEN ROUT NO.01

karachi close 5 k baad karachi K LYE open

01/06/2002.......40000..........KARACHI.........7[5]9282.
15/06/2002........200.............KARACHI.........303374......open 3

___________________________________________

01/10/2002.........15000........KARACHI...........8[5]5358
01/04/2003.........15000........KARACHI...........807588...open 8

___________________________________________

15/09/2004........200.............KARACHI.........2[5]3095
18/11/2004.......1500.............KARACHI.........341747....open 3

____________________________________________

01/04/2006.........15000........KARACHI...........5[5]8667
02/09/2006.........40000........KARACHI...........865922....open 8

_____________________________________________

02/01/2014.........15000........KARACHI...........4[5]7470
15/04/2014...........750..........KARACHI...........852954....open 8

_____________________________________________

15/04/2014..............750........KARACHI...........8[5]2954
04/08/2014..........25000.......KARACHI...........594936....open 5

____________________________________________

now,

11/12/2017.....Premium Bond........KARACHI........0[5]1122
15/02/2018........1500....................KARACHI.........??????

OPEN FOR KARACHI

..........................3........8...........5.............
..........................3........8...........5.............
..........................3........8...........5.............

_________________________

OPEN ROUT NO.02

PEHLY DRAW K CLOSE KA HOME 4TH DRAW PR CLOSE HO TU 3 MAAH BAAD

763297
XXXXX
XXXXX
8[18]422............1863
871640

================================

665525
XXXXX
XXXXX
8[18]980...............1863
193904

================================

547345
XXXXX
XXXXX
0[98]471...............9843
975299

================================

365656
XXXXX
XXXXX
3[15]791............... 1560
603131

================================

339904
XXXXX
XXXXX
8[80]675...............8035
818127

================================

793672
XXXXX
XXXXX
8[41]853...............4196
676836

================================

923987
XXXXX
XXXXX
7[74]407...............7429
771403

================================

676836
XXXXX
XXXXX
3[26]731...............2671
775785

================================

775785
XXXXX
XXXXX
0[27]261...............278
872005

================================

631269
XXXXX
XXXXX
1[80]231............... 8035
??????

================================

NOW,

OPEN FOR 1500...............0--5--3--8--

===============================

V.I.P OPEN FOR 1500

..........................0.........5...........3.........8...................
..........................0.........5...........3.........8...................
..........................0.........5...........3.........8...................
..........................0.........5...........3.........8...................
..........................0.........5...........3.........8...................

==================================