Posted By:-
Rana Shafique


782 Days ago

jab bhi kesi bhi bond main 34 ka brokan akra lag jata he

tu 3mah bad osi bond main..pesh he

Gutka.

2000..1500..0494(34)/ GUTKA..(04)(94)(34) /

GUTKA..9..8..12../ 3mah bad..f.6369../ GUTKA..9..win /

2004..7500..0011(34)/ gutka..(00)(11)(34) /

gutka..10..11..12../ 3mah bad..f.1560../ gutka..11..win /

2010..1500..7820(34)/ gutka..(78)(20)(34) /

gutka..10..12..12../ 3mah bad..f.3977../ gutka..12..win /

2011..200....1264(34)/ gutka..(12)(64)(34)

gutka..8..10..12../ 3mah bad..f.1244../ gutka..8..win /

2012..15000..0624(34)/ gutka..(06)(24)(34)

gutka..11..11..12../ 3mah bad..f.3471../ gutka..12..win /

2016..750...8057(34)/ gutka..(80)(57)(34) gutka..8..12..12../

now only 2tow gutka

( 8 )( 12 ) ( 8 )( 12 )

(60) akray band bond 750

RANA JEE..

03007785147
Posted By:-
Rana Shafique


782 Days ago

P.BOND.....750....

DEAR LODHI SB AoA//

AKRA LINK PESH HE

5926 SE START / 592635 jazr = (98) f.99

997321 jazr = (86) f.80

805734 jazr = (76) f.77

775785 jazr = (07) f.74

748085 jazr = (49) f.19

190031 jazr = (59) f.29

296944 jazr = (49) f.48

487795 jazr = (84) f.wait

now link..

( 8 )..( 4 )..

Rana Jee