Posted By:-
King Of SMS


192 Days ago

ASSLAM O ALEKUM
Sun0 Sub Ki. 
Kar0 Apny Dil Ki.
Milna Wohi Hai Jo Tera Muqader  Hai
No Game Selling
No Membership
No Fees 
 Link Rout ...... 
2000 say 2017 tak sirf 2 bar Fail howa hai Link 
137249 COD Peshawar
PESHAWAR TO PESHAWAR
03-01-2000 914027====>137249 COD Peshawar
17-04-2000 752300====>137249 COD Peshawar
01-08-2000 210343====>137249 COD Peshawar
15-12-2000 984540====>137249 COD Peshawar
02-05-2001 725928====>137249 COD Peshawar
01-09-2001 491067====>137249 COD Peshawar
15-03-2002 193904====>137249 COD Peshawar
02-07-2002 228039====>137249 COD Peshawar
15-01-2003 406685====>137249 COD Peshawar
01-09-2003 327378====>137249 COD Peshawar
15-03-2004 262069====>137249 COD Peshawar
02-07-2004 671530====>137249 COD Peshawar
01-03-2005 705328====>137249 COD Peshawar
01-08-2005 530753====>137249 COD Peshawar
02-01-2006 412792====>137249 COD Peshawar
15-06-2006 946113====>137249 COD Peshawar
01-03-2007 495417====>137249 COD Peshawar
16-04-2007 278416====>137249 COD Peshawar
01-02-2008 975299====>137249 COD Peshawar
16-06-2008 571928====>137249 COD Peshawar
02-01-2009 904860====>137249 COD Peshawar
15-07-2009 103583====>137249 COD Peshawar
01-02-2010 399077====>137249 COD Peshawar
15-09-2010 819421====>137249 COD Peshawar
03-01-2011 018847====>137249 COD Peshawar
16-05-2011 466063====>137249 COD Peshawar
01-12-2011 984518====>137249 COD Peshawar
15-05-2012 639187====>137249 COD Peshawar
17-12-2012 663354====>137249 COD Peshawar Fail
15-01-2013 714654====>137249 COD Peshawar
01-04-2013 894662====>137249 COD Peshawar
15-08-2013 319356====>137249 COD Peshawar
03-03-2014 495678====>137249 COD Peshawar
15-05-2014 930079====>137249 COD Peshawar
04-08-2014 701495====>137249 COD Peshawar
15-10-2014 409087====>137249 COD Peshawar
16-02-2015 446906====>137249 COD Peshawar
01-06-2015 826837====>137249 COD Peshawar
15-09-2015 105895====>137249 COD Peshawar
15-02-2016 748085====>137249 COD Peshawar
16-05-2016 920143====>137249 COD Peshawar
15-09-2016 385257====>137249 COD Peshawar
01-12-2016 162569====>137249 COD Peshawar
01-02-2017 872005====>137249 COD Peshawar
17-04-2017 058047====>137249 COD Peshawar Fail
12-06-2017 570672====>137249 COD Peshawar
01-08-2017 671711====>137249 COD Peshawar
15-11-2017 ?????====>137249 COD Peshawar
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 
HAR ROZ NEW AUR BEHTAREEN
FARMULY DEHKNE KE
LIYE HAMRI SITE
 WWW.PRIZEBOND LODHIPK.COM
 
 WWW.PRIZEBOND LODHI.COM 
VIST KARTE RAHE.THANKS
Munir Ahmad 753 @ yahoo.com
{ KING OF SMS }
{☆ 03009018041☆ }
{☆ 03149018041☆ }
Posted By:-
King Of SMS


194 Days ago

ASSLAM O ALEKUM
Sun0 Sub Ki. 
Kar0 Apny Dil Ki.
Milna Wohi Hai Jo Tera Muqader  Hai
No Game Selling
No Membership
No Fees 
 Link Rout ...... 
2000 say 2017 tak unbarak Link 
1500 4th To 1500 4th
2000 se le kar 2017 tak har 4th 1500 
Link = 2~3~4~7~8~9
2000 4th 1500 F.04 pass
2001 4th 1500 F.24 pass
2002 4th 1500 F.74 pass
2003 4th 1500 F.38 pass
2004 4th 1500 F.34 pass
2005 4th 1500 F.34 pass
2006 4th 1500 F.91 pass
2007 4th 1500 F.98 pass
2008 4th 1500 F.31 pass
2009 4th 1500 F.87 pass
2010 4th 1500 F.39 pass
2011 4th 1500 F.94 pass
2012 4th 1500 F.88 pass
2013 4th 1500 F.63 pass
2014 4th 1500 F.42 pass
2015 4th 1500 F.47 pass
2016 4th 1500 F.72 pass
2017 4th 1500 F.?????
Link = 2~3~4~7~8~9
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 
HAR ROZ NEW AUR BEHTAREEN
FARMULY DEHKNE KE
LIYE HAMRI SITE
 WWW.PRIZEBOND LODHIPK.COM
 
 WWW.PRIZEBOND LODHI.COM 
VIST KARTE RAHE.THANKS
Munir Ahmad 753 @ yahoo.com
{ KING OF SMS }
{☆ 03009018041☆ }
{☆ 03149018041☆ }
♥☆ ♣☆ ♥☆ ♣☆ ♥☆ ♣☆ ♥☆ ♣☆ ♥☆ ♣☆ ♥☆ 
Posted By:-
King Of SMS


205 Days ago

ASSLAM O ALEKUM
SSunOo0 Sub Ki. 
Karo Apny Dil Ki.
Milna Wohi Hai Jo Tera Muqader  Hai
No Game Selling
No Membership
No Fees 
;;;;;F;;;;;,<={&}=>,;;;;;S;;;;;
{<46>:<01>:<24>}
{<56>:<10>:<34>}
{=468=012=242=}
{=568=102=342=}
{=4683=M=2424=}
{=5683=+=3424=}
{=1020=B=0120=}
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 
HAR ROZ NEW AUR BEHTAREEN
FARMULY DEHKNE KE
LIYE HAMRI SITE
 WWW.PRIZEBOND LODHIPK.COM
 
 WWW.PRIZEBOND LODHI.COM 
VIST KARTE RAHE.THANKS
Munir Ahmad 753 @ yahoo.com
{ KING OF SMS }
{☆ 03009018041☆ }
{☆ 03149018041☆ }
♥☆ ♣☆ ♥☆ ♣☆ ♥☆ ♣☆ ♥☆ ♣☆ ♥☆ ♣☆ ♥☆