Posted By:-
Irshad Blouch


90 Days ago

Salam to All Brother,s
<<-----------[[*]]----------->>

({{(----> AKRA <----)}})
KA
DHAMKE DAR
ROUT

<<-----------[[*]]----------->>
SIR AB LODHI SAHIB
<<-----==<[[*]]>==----->>

GREAT PLAYERS

MIRZA AFZAL

Bholy sarkar

ASIM KALIK

Sajjad Ahmed

DILAWER SAHB

TAFSEEN HAIDER

ABID HUSSAIN ABID

SYED JAMSHED SHAH

KE <===> NAAM

<<-----------------[[*]]------------------>>

Open
Frant Akra Jama Karne Jama
se 3 kam kar ke 1-1-1-1 menis

Close
Frant Akra Jama With Home

<<-----------------[[*]]------------------>>

24(70)43..OPEN..[...4..3..2..1...]

(24)7043..CLOS..[.......1..6........]

FAST
{{{{ 21 }}}} DAZZZZZZZZZZZZ
========================

21(04)69..OPEN..[...1..0..9..8...]

(21)0469..CLOS..[........3..8.......]

SEC
{{{{ 08 }}}} DAZZZZZZZZZZZZ
========================

38(98)96..OPEN..[...4..3..2..1...]

(38)9896..CLOS..[........2..7.......]

SEC
{{{{ 17 }}}} DAZZZZZZZZZZZZ
========================

15(60)55..OPEN..[...2..1..0..9...]

(15)6055..CLOS..[........1..6.......]

SEC
{{{{ 21 }}}} DAZZZZZZZZZZZZ
========================

00(43)85..OPEN..[...4..3..2..1...]

(00)4385..CLOS..[........5..0.......]

SEC
{{{{ 35 }}}} DAZZZZZZZZZZZZ
========================

63(55)76..OPEN..[...7..6..5..4...]

(63)5576..CLOS..[.......9..4........]

SEC
{{{{ 64 }}}} DZZZZZZZZZZZZZ
========================

66(85)93..OPEN..[...0..9..8..7...]

(66)8593..CLOS..[........3..8.......]

SEC
{{{{ 03 }}}} DAZZZZZZZZZZZ
========================

62(96)36..OPEN..[...2..1..0..9...]

(62)9636..CLOS..[........8..3.......]

SEC
{{{{ ×× }}}} DAZZZZZZZZZZZZ
========================

Wait...Wait…Wait…Wait…Wait

<<==----===<[[[*]]]>===----==>>

F..S AKRE F..S

[[[....=> 03..08..13..18 <=....]]]

[[[....=> 23..28..93..98 <=....]]]

F..S AKRE F..S

<<==----===<[[[*]]]>===----==>>

DOSTO PASS YA FAIL WO AGE
APKA NASIB
DOUAN ME YAAD APKA BHA

Irshad blouch 0303,2727720
Posted By:-
Irshad Blouch


95 Days ago

Salam to All Brother,s
<<-----------[[*]]----------->>

({{(-----> OPEN <-----)}})

<<-----------[[*]]----------->>

2006 ==== SE
1ST == TO == 2ND
15000 <==> 15000

<<-----==<[[*]]>==----->>

YA

ROUT <=> SRIF

SUPER"""="""MEEN

A.B.Lodhi

&

GREAT PLAYERS

MIRZA AFZAL

Bholy sarkar

ASIM KALIK

Sajjad Ahmed

DILAWER SAHB

TAFSEEN HAIDER

ABID HUSSAIN ABID

SYED JAMSHED SHAH

KE <===> NAAM

<<-----------------[[*]]------------------>>

PHALY 15000 BOND CLOSE KE
HOME SE 1-1 1+1 AUR KHUD
OPEN

<<-----------------[[*]]------------------>>

2006

4(1)2792…open…( 4..5..6..7..8 )

(5)58667__DAZZZZZZZZZZZZ

2007

1(6)7648…open…( 9..0..1..2..3 )

(2)83059__DAZZZZZZZZZZZZ

2008

5(5)2122…open…( 8..9..0..1..2 )

(9)42023__DAZZZZZZZZZZZZ

2009

9(0)4860…open…( 3..4..5..6..7 )

(6)13366__DAZZZZZZZZZZZZ

2010

7(0)2953…open…( 3..4..5..6..7 )

(3)88629__DAZZZZZZZZZZZZ

2011

0(1)4877…open…( 4..5..6..7..8 )

(5)19747__DAZZZZZZZZZZZZ

2012

6(4)6339…open…( 7..8..9..0..1 )

(1)9377__DAZZZZZZZZZZZZZ

2013

3(4)7133…open…( 7..8..9..0..1 )

(8)94662__DAZZZZZZZZZZZZ

2014

4(5)7470…open… ( 8..9..0..1..2 )

(8)84935__DAZZZZZZZZZZZZ

2015

2(4)9376…open…( 7..8..9..0..1 )

(0)07251__DAZZZZZZZZZZZZ

2016

9(9)7321…open…( 3..4..5..6..7 )

(4)87795__DAZZZZZZZZZZZZ

2017

1(2)2017…open…( 5..6..7..8..9 )

(7)91005__DAZZZZZZZZZZZZ

2018

3(8)9896…open…( 1..2..3..4..5 )

×(×)××××__DAZZZZZZZZZZZZ


Wait...Wait…Wait…Wait…Wait

<<==----===<[[[*]]]>===----==>>

OPEN

1..2..3..4..5

[[[....===> 1..2..3..4..5 <===....]]]

1..2..3..4..5

OPEN

<<==----===<[[[*]]]>===----==>>

DOSTO PASS YA FAIL WO AGE
APKA NASIB
DOUAN ME YAAD APKA BHAI

Irshad blouch 0303,2727720
Posted By:-
Irshad Blouch


98 Days ago

Salam to All Brother,s
<<-----------[[*]]----------->>

({{(----> CLOSE <----)}})
KA
DHAMKE DAR ROUT
HAZER KHEDMAT
<<-----------[[*]]----------->>

SUPER
SE
BHI
UPER
KE
ROUTINE

<<-----==<[[*]]>==----->>

YA

ROUT <=> SRIF
SUPER"""="""MEEN

A.B.Lodhi

&

GREAT PLAYERS

MIRZA AFZAL

Bholy sarkar

ASIM KALIK

Sajjad Ahmed

DILAWER SAHB

TAFSEEN HAIDER

ABID HUSSAIN ABID

SYED JAMSHED SHAH

KE <===> NAAM

<<-----------------[[*]]------------------>>

Back Akre Apas Nafi karne
Nafi se ek menas with hom
aur 3 kam 3 zaida karne

<<-----------------[[*]]------------------>>
:
:
63(60)__6-0=6-1=( 5082 )

1(8)02__PASSSSSSSSSS
:
:
18(02)__0-2=2-1=( 1648 )

2(4)70__PASSSSSSSSSSS
:
:
24(70)__7-0=7-1=( 6193 )

2(1)04__PASSSSSSSSSSS
:
:
21(04)__0-4=4-1=( 3860 )

3(8)98__PASSSSSSSSSSS
:
:
38(98)__9-8=1-1=( 0537 )

1(5)60__PASSSSSSSSSSS
:
:
15(60)__6-0=6-1=( 5082 )

0(0)43__PASSSSSSSSSSS
:
:
00(43)__4-3=1-1=( 0537 )

6(3)55__PASSSSSSSSSSS
:
:
63(55)__5-5=0-1=( 9426 )

6(6)85__PASSSSSSSSSSS
:
:
66(85)__8-5=3-1=( 2759 )

6(2)96__PASSSSSSSSSSS
:
:
62(96)__9-6=3-1=( 2759 )

×(×)××__PASSSSSSSSSSS
:
:
:

Wait...Wait…Wait…Wait…Wait

<<==----===<[[[*]]]>===----==>>

CLOSE

[[[....===> 2…7…5…9 <===....]]]

CLOSE

<<==----===<[[[*]]]>===----==>>

DOSTO PASS YA FAIL WO AGE
APKA NASIB
DOUAN ME YAAD APKA BHAI

Irshad blouch 0303,2727720