Posted By:-
Irshad Blouch


8 Days ago

750 To 750

Hyderabad jab bhi 750 mein Aye 4th & 5th jama

karne jama khud baki & 2 menas sentrlagte hy

SENTER………VIP………ROUTINE

941(69)4=(6,4,4)= 59(4)9 pass

594(97)0=(7,3,5)= 64(7)0 pass

647(00)6=(0,0,8)= 59(8)9 pass

598(90)6=(9,1,7)= 36(1)8 pass

361(84)6=(3,7,1)= 49(7)8 pass

497(83)1=(2,8,0)= 98(2)7 pass

982(73)2=(1,9,9)= ××××× pass

DOSTO PASS YA FAIL WO AGE APKANASIB

IRSHAD BLOUCH 03032727720
Posted By:-
Irshad Blouch


10 Days ago

Salam to All lovers All friend All visitors

ya rout Ab lodhi sahb bhai Bholy sarkar

Bhai Dilawar sahb Bhai Irfan butt sahb ke naam

Senter Routin

medal akre jama kare jama aur ek kam with

home ek zaida sedha rakhe

8(80)015……(8,3,2,7,9) 41(7)651…passsssss

4(17)651……(8,3,2,7,9) 49(8)138…passsssss

4(98)138……(8,3,2,7,9) 73(2)880…passsssss

7(32)880……(5,0,4,9,6) 18(4)483…passsssss

1(84)483……(3,8,2,7,4) 62(4)455…passsssss

6(24)455……(6,1,5,0,7) 32(1)039…passsssss

3(21)039……(3,8,2,7,4) 21(2)238…passsssss

2(12)238……(3,8,2,7,4) 26(7)089…passsssss

2(67)089……(4,9,3,8,5) 35(9)978…passsssss

3(59)978……(5,0,4,9,6) 9(45)895…passsssss

9(45)895……(9,4,3,8,0) NOW=>THIS=>SINTER

(=>9=>4=>3=>8=>0<=)

(=>9=>4=>3=>8=>0<=)

NOW=>THIS=>SINTER

 APKA BHAI Irshad blouch

0303,2727720
Posted By:-
Irshad Blouch


13 Days ago

salam to All lovers

Admin sahab All lovers All visitors

All friends ke naam frist sec

2 akro ka rout karta ho

open sentr ek kam aur close open aur

sentr jama aur ek plus

62(4)455………("3") (6)2(4)455…...("1,2") Frist……(32)…passsss

32(1)039………("0") (3)2(1)039……("4,5") Secd……(04)…passsss

21(2)238………("1") (2)1(2)238……("4,5") Secd……(14)…passsss

26(7)089………("6") (2)6(7)089……("9,0") Secd……(60)…passsss

35(9)978………("8") (3)5(9)978……("3,4") Secd……(84)…passsss

94(5)895………("4") (9)4(5)895……("5,6")

Now……this……Akre (45……******……46) (45……******……46)

pass ya fail wo age apka nasib

IRSHAD BLOUCH 0303,2727720