Posted By:-
Baba Veer


169 Days ago

DEAR  ADMN

DEAR  ALL  VISITORS  KO  SALAM

SS   AKRA  TINDOLA  PC  RUTEEN  LETS  SEE

===============%===========================

37 × 2412 × = END 796(4491)5

SS  49  PASS

SS  491  PASS


87 × 2412 × = END 440(3450)4

SS  45  PASS

SS  50  PASS

SS  450  PASS


82 × 2412 × = END 391(1851)0

SS  15  PASS

SS  151  PASS

SS  1518  FULL  PC  PASS

 

NOW    NOW   NOW

30 × 2412 × = END 523(5969)6

SS  59  56  99  96  95  65  69  

SS  599  596   569  

SS  659   695  

SS  965   969  996   995

 

BABA  VEER

0313-1291462
Posted By:-
Baba Veer


174 Days ago

DEAR  ADMN

DEAR  ALL FRIENDS KO SALAM 

40.000   TO   40.000  SS  SINGLE  PC  RUTEEN LETS SEE

2470(4)3 + 2 = 6

SS  OPEN 6

2(4)7043  

SS  CLOSE  4

24704(3) + 1 = 4

SS  CENTER 4

2470(4)3 - 2 = 2

4TH 2

SS  6442 PASS

 

6685(9)3 + 3 = 1

SS  OPEN 1

6(6)8593

SS  CLOSE  6

66859(3) + 1 = 4

SS  CENTER 4

6685(9)3 - 2 = 7

4TH  7

SS  1647  PASS

 

NOW    NOW   NOW

6808(6)8 + 2 = 8

SS  OPEN  8

6(8)0868

SS  CLOSE  8

68086(8) + 1 = 9

SS   CENTER  9

6808(6)8 - 2 = 4

4TH  4

SS  88

SS  889

SS  8894  

SECOND  SECOND  

8894  PASS  YA  FAIL  WAIT

DUA  MEIN YAAD 

BABA  VEER

0313-1291462

Posted By:-
Baba Veer


175 Days ago

DEAR ADMN
DEAR ALL VISITORS KO SALAM
=================================
FS  AKRA RUTEEN LETS SEE
===========================
550 X 9885 X = END 29[55]8250
55  YA  05
SS  55  PASS

374 X 9885 X = END 13[66]7735
66  YA  16
SS  66  PASS

878 X 9885 X = END 75[32]5561
32  YA  82
FF  82  PASS

NOW    NOW    NOW
822 X 9885 X = END 66[02]3262
02  YA  52

FS  ??  INSHALLAH  PASS
SS  SINGLE AKRA AND SINGLE TINDOLA RUTEEN LETS SEE
374 × 3127 = 1(1)69(49)8
SS  49     PASS 
SS  491  PASS
878 × 3127 = 2(7)45(50)6
SS  50    PASS
SS  507  PASS
NOW     NOW   NOW
822 × 3127 = 2(5)70(39)4
SS  39 
SS  395
FFF  ONLY TWO AKRA WITH RUTEEN
550 × ??? = (37)(73)
F 37 PASS
374 × ??? = (78)(87)
F 87 PASS
878 × ??? = (82)(28)
F 82 PASS
822 × ??? = (??)(??)
F  ?? 
FFF  ONLY SINGLE BACK AKRA RUTEEN
598 × ??? = (02)
550 × ??? = (41)
374 × ??? = (83)
878 × ??? = (25)
822 × ??? = (??)
RUTEEN HASIL  KARNE K LEA CONTACT KARE
FREE WALA RABTA NA KAREN
BABA  VEER
0313-1291462